Tiến độ thi công

Tiến độ dự án ngày 15-09-2016

Tiến độ dự án Central Coast Đà Nẵng ngày 15-09-2016

Tiến độ dự án ngày 17/08/2016

Cập nhật tiến độ dự án Central Coast ngày 17/08/2016

Tiến độ dự án tháng 8 – 2016

Cập nhật tiến độ dự án Central Coast tháng 8.2016

Tiến độ dự án tháng 6 – 2016

Cập nhật tiến độ dự án Central Coast tháng 6.2016  

Cập nhật ngày 27.4.2016

Hình ảnh dự án ngày 27.04.2016

Cập nhật ngày 11.04.2016

Tiến độ dự án Central Coast ngày 11.04.2016

Cập nhật ngày 20.03.2016

Cập nhật tiến độ dự án ngày 20.03.2016  

Cập nhật ngày 15-03-2016

Cập nhật dự án Central Coast ngày 15-03-2016